Barber mode Dark mode

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Tommy Mens Club s.r.o.
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 11706139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353207
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.headbarber.cz a rezervaci termínů pro poskytnutí kadeřnických služeb v provozovně Tommy Mens Club s.r.o. na adrese Kovářská 18, 767 01 Kroměříž.
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tommy Mens Club s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 11706139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353207 (dále jen „Tommy Mens Club s.r.o.“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a dále vzájemná práva a povinnosti mezi Tommy Mens Club s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „zájemce“) vzniklé v souvislosti s rezervací termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb v provozovně Tommy Mens Club s.r.o. na adrese Kovářská 18, 767 01 Kroměříž (dále jen „provozovna“). Internetový obchod a rezervační systém je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.headbarber.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění všeobecných obchodních podmínek může Tommy Mens Club s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující a/nebo zájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující a/nebo zájemce provádět objednávání zboží a/nebo si online rezervovat termín pro poskytnutí kadeřnických služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující a/nebo zájemce provádět objednávání zboží a/nebo si online rezervovat termín pro poskytnutí kadeřnických služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.
  2.2. Při registraci na webové stránce, při objednávání zboží a při online rezervaci termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb je kupující a/nebo zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující a/nebo zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím a/nebo zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání zboží a/nebo při online rezervaci termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb jsou ze strany Tommy Mens Club s.r.o. považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující a/nebo zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující a/nebo zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující a/nebo zájemce svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).
  2.6. Kupující a/nebo zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
       3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
       3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
       3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
  3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kovářská 18, 767 01 Kroměříž.
  4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
  4.3. Kupní cena splatná při převzetí zboží. 
  4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu nebo jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, a to dle volby kupujícího.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
        5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
        5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
        5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
        5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
        5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
        5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
        5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
        5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 
  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Zboží je kupujícímu dodáno osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
          7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
          7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
          7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
          7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
          7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. REZERVACE TERMÍNU PRO POSKYTNUTÍ KADEŘNICKÝCH SLUŽEB

  9.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poskytovaných kadeřnických službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých kadeřnických služeb. Ceny kadeřnických služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny kadeřnických služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Tommy Mens Club s.r.o. a zájemce sjednat individuální podmínky poskytnutí kadeřnických služeb.
  9.2 Pro rezervaci kadeřnických služeb zájemce vybere po konkrétního kadeřníka Tommy Mens Club s.r.o. pro poskytování kadeřnických služeb, konkrétní kadeřnickou službu za uvedenou cenu a konkrétní termín dle aktuálně volných termínů vybraného kadeřníka, dále zájemce vyplní všechny v rezervačním formuláři požadované údaje (dále jen „rezervace“).
  9.3 Tommy Mens Club s.r.o. neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v rezervaci.
  9.4 Rezervace je nezávazná a rezervováním termínu nedochází k uzavření smlouvy o poskytování kadeřnických služeb ani ke vzniku jakéhokoli jiného závazku. Tommy Mens Club s.r.o. i zájemce má právo jednostranně zrušit rezervaci před rezervovaným termínem bez uvedení důvodu. Tommy Mens Club s.r.o. zrušení rezervace oznámí zájemci bez zbytečného odkladu po jejím učinění na elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v rezervaci.
  9.4 Tommy Mens Club s.r.o. může odmítnout poskytnout zájemci kadeřnické služby zejména, nikoliv však výlučně, pokud se zájemce dostaví do provozovny se zpožděním delším více než 15 minut, než je uvedeno v rezervaci nebo se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec. Dále může Tommy Mens Club s.r.o. odmítnout poskytnout zájemci kadeřnické služby, pokud se zájemce dostaví do provozovny v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek, pokud se zájemce vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem v rozporu s pravidly slušného chování.

 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího a/nebo zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  10.2. Kupující a/nebo zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  10.4. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany Tommy Mens Club s.r.o., a to pro účely vedení uživatelského účtu a online rezervace termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb. Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany Tommy Mens Club s.r.o. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala online rezervování termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb.
  10.5. Kupující a/nebo zájemce berou na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při online rezervaci termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Tommy Mens Club s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
  10.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího a/nebo zájemce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou ze strany Tommy Mens Club s.r.o. bez předchozího souhlasu kupujícího a/nebo zájemce předávány třetím osobám.
  10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  10.8. Kupující a/nebo zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  10.9. V případě, že by se kupující a/nebo zájemce domníval, že Tommy Mens Club s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího a/nebo zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
        10.9.1. požádat Tommy Mens Club s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
        10.9.2. požadovat, aby Tommy Mens Club s.r.o. a/nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  10.10. Požádá-li kupující a/nebo zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Tommy Mens Club s.r.o. povinen tuto informaci předat. Tommy Mens Club s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  11.1. Kupující a/nebo zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Tommy Mens Club s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího a/nebo zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Tommy Mens Club s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího a/nebo zájemce.
  11.2. Kupující a/nebo zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit a/nebo provést online rezervaci termínu pro poskytnutí kadeřnických služeb ze strany zájemce, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího a/nebo zájemce, může kupujícího a/nebo zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 12. DORUČOVÁNÍ

  12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kovářská 18/6, 76701 Kroměříž, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 777 480 812.

V Praze dne 12. 3. 2022.